فرق بین موسسه و شرکت چیست ؟

در این بخش هدف مان آن است تا فرق های موسسه و شرکت را شرح دهیم. به نظر می رسد برای ورود در بحث ، در شروع لازم می باشد هرکدام از آن ها را توضیح دهیم. بعد فرق های هر یک از آن ها را بررسی کنیم. یادآور می شویم چنانچه نیاز به هرنوع مشاوره در این خصوص می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل بفرمایید.

فرق بین موسسه و شرکت چیست ؟
شرکت چیست ؟

شرکت های تجاری، مجموع دو یا چند فرد حقوقی یا حقیقی به منظور انجام عملیات تجاری وبدست آوردن سود را گویند. شرکت هایی که هدف از ایجاد آن ها تجارت نمی باشد و فعالیت تجاری انجام نمی دهند،شرکت های مدنی یا حقوقی گفته می شوند.

شرکت های تجاری مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت نوع به شرح زیر دسته بندی شده اند.
۱٫ شرکت های تضامنی
۲٫ شرکت های سهامی
۳ . شرکت های با مسئولیت محدود
۴٫ شرکت های مختلط سهامی
۵٫ شرکت های نسبی
۶٫ شرکت های تعاونی تولید و مصرف
۷٫ شرکت های مختلط غیر سهامی
موسسه چیست ؟

تشکیلات و موسسه های غیر تجاری، تمامی موسسه ها و تشکیلاتی می باشند که برای هدف های غیر تجاری مانند امور ادبی یا علمی یا امور خیریه ومانند آن تشکیل می شود شامل آنکه موسسان و تشکیل دهندگان هدف نفع بردن داشته یا نداشته باشند.

موسسه ها و تشکیلات ذکرشده می توانند عنوان هایی از جمله انجمن، بنگاه یا کانون و مانند آن در نظربگیرند ولی گرفتن عنوان هایی که مختص به تشکیلات کشوری و دولتی دارد از سمت موسسه های ذکرشده امکان نخواهد داشت.

تشکیلات ذکرشده مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت، دارای هویت حقوقی می باشد و می توانند عنوان هایی از جمله انجمن، بنگاه، کانون و مانند آن را لحاظ می کنند.
تفاوت شرکت با موسسه

ثبت شرکت با قصد دریافت سود و دارایی زیادتر تشکیل می شود در صورتی که موسسه ها با قصد نامحدود و متفاوت که فعالیت های اقتصادی و سودآوری هم می تواند بخشی از آن ها باشد تشکیل می شود.

موسسه می تواند در دارایی دولت و یا بخش خصوصی باشد.

برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل دونفر لازم می باشند در حالی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم قابل تشکیل می باشد.