در ابتدای مطلب تعریف دقیقی راجع به موسسه فرهنگی هنری ارائه می دهیم سپس  به بررسی اساسنامه این موسسات می پردازیم:
• تعریف موسسه فرهنگی هنری:

مراکز،موسسات،کانون ها و انجمن های فرهنگی ،تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی،عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می کند.
با نام خدا به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و بر اساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوع کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه
“موسسه……………………………………”تشکیل گردید.
ماده1_نام…………………………………..می باشد و برای اختصار ذیلا موسسه نامیده می شود.
ماده2_نوع موسسه که اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر صنفی تاسیس شده، انتفاعی است.
ماده3_سرمایه موسسه و تابعیت ایرانی است.
ماده4_مدت فعالیت موسسه از تاریخ صدور مجوز و رسمیت آن نامحدود است.
ماده5_مرکز اصلی و نشانی موسسه:………………………………………………
ماده6_تغییر مرکز اصلی و نشانی موسسه و یا تعطیل آنها با تصویب موسسان و با اصلاح قبلی و تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.
ماده7_سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد موسسه به شرح ذیل است.
الف_مبلغ………………………………ریال که در بدو تاسیس موسسه از سوی موسسان تامین و پرداخت شده است.
ب_وجوه نقدی و اموال منقول که از طرف موسسان و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به موسسه واگذار شده یا بشود و نیز سایر هدایا و کمک های بلاعوض.
ماده8_اهداف و موضوع فعالیت موسسه به شرح زیراست: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده9_کلیه فعالیت ها و اقدامات موسسه بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می پذیرد.
ماده10_هرگونه تغییر در موضوع و اهداف موسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تائید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد.
ماده 11_به منظور نیل به اهداف موضوع فعالیت های فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، موسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:
– تهیه و تامین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تامین هزینه های موسسه.
– سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی و توانایی های موسسه.
– انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
– تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و موسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.
ماده12_هرگاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیت های موسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد.قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد.