مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی

توضیحی در خصوص مجوز بهداشتی
• تعاریف

مجوز بهداشتی به پروانه ای گفته می شود كه برای بهره برداری ، تاسیس ، مسئول فنی وساخت محصولات دربردارنده قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی صادرمی شود.

مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی

 
۱٫ پروانه تاسیس

به مجوزی گفته می شود كه بعد از صادرشدن پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی ومطابق اصول ضابطه های مرتبط كه قبلاً تنظیم شده است به وسیله ی اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر می شود.
۲٫ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری درصورت اخذ شرایط و مقررات از نظر امکانات و تجهیزات وبعد ازصدورپروانه تاسیس صادر می شود.
۳٫ پروانه ساخت

پروانه ساخت به جوازی گفته می شود كه فرمول ساخت تائید شده از سمت اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی درآن لحاظ شده وهنگامی صادر می شود كه موسسه آمادگی تولید داشته باشد وازنظر بهداشتی و فنی تایید شده باشد.
۴٫ پروانه مسئول فنی

مسئول فنی به شخصی گفته می شود كه دارای شرایط مناسب برای نظارت و کنترل تولید در کارخانه ها و کارآگاه ها با حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی باشد ونیز توسط كمیته فنی قانونی تایید شده باشد.

به طور کلی موسسه های دربردارنده ی قانون در هنگام دریافت پروانه ساخت می بایست دارای مسئول فنی تائید شده ازسمت اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی باشند وپروانه مسئولیت فنی را دریافت کرده باشند.
۵٫ مجوز ورود کالا

مجوزی می باشد که مطابق قوانین صادرات و واردات بازرگانی ودرصورت کامل نمودن مدرک های مرتبط به وسیله ی اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی و یا اداره های تابعه برحسب مورد بعد از گذراندن مرحله های قانونی وبازبینی های مناسب صادر می شود و درواقع موافقت اولیه جهت ورود كالای مدنظر به كشور می باشد.
۶٫ مجوز ترخیص کالا

جوازی می باشد كه بعد از ورود كالا به گمركات كشور برای عرضه و بعد از تائید قابلیت مصرف و گذراندن مرحله های قانونی مطابق قوانین مربوطه صادر می شود.

    چگونگی صدور پروانه های بهداشتی

۱٫ پروانه تاسیس

پروانه تاسیس موسسه ها دربردارنده ی قانون ذکرشده مطابق پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از سمت جهاد سازندگی یا وزارت صنایع صادر شده و تصویر مطابق اصل شده آن همراه با مدرک های دیگر ( مطابق دستورالعمل های صادرشده از طرف كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ) به این اداره كل فرستاده می شود .بعد از تائید و بررسی صادر می شود. ودرموردهای استثناء و به تشخیص اداره كل مدرک ها بعد از بررسی وطرح دركمیته فنی قانونی وتائید نهایی صادر می شود.
۲٫ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری بعد از صادرشدن پروانه تاسیس ودرصورت داشتن شرایط ومقررات مرتبط ازنظر تجهیزات و امکانات وارسال فرم بهره برداری ونیز تائید فنی و بهداشتی موسسه دراداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر می شود.
۳٫ پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی بعد از تطبیق مدرک های تحصیلی با قوانین تصویب شده به وسیله ی كمیته فنی قانونی و بعد از صادرشدن پروانه های تاسیس وبهره برداری صادر می شود . در موردهایی که اداره كل درنظر داشته باشد پروانه بعد ازتائید كمیته فنی وقانونی صادر خواهد شد.

توضیح : سه پروانه ذکرشده دربندهای فوق الذكر شامل یك شماره مشترك می باشد وفقط شماره صادره باهم متفاوت می باشند .
۴٫ پروانه ساخت

پروانه ساخت موسسه ها دربردارنده ی قانون بعد از دریافت پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر می شود. جهت صادر شدن پروانه ساخت موسسه باید از نظر بهداشتی و فنی تائید شده باشد ، فرمول ساخت با استانداردها ومقررات مرتبط تطابق داشته باشد ونمونه محصول تائید شده به وسیله ی آزمایشگاه باشد.

هم اکنون اعتبار پروانه های ساخت ۵ سال ازتاریخ صدوراست. درپروانه های ساخت اسم محصول (دادن موافقت باثبت نام پایانی محصول موردنیاز می باشد) ، مشخصات بسته بندی ، وزن خالص ، مواد تشکیل شده وبقیه موردها ذکر می شود.
۴٫۱٫ تمدید پروانه ساخت

تمامی مرحله های تمدید پروانه ساخت مانند صدور پروانه ساخت می باشد كه دربند (۴) به آن پرداخته شده است و جهت تمدید پروانه ساخت چنانچه فرمول درج شده درآن تفاوتی با فرمول ذکرشده درپروانه ساخت قبلی ندارد . دانشگاه ها می توانند در راس شروع به کار کنند و درصورتی که فرمول محصول تغییر کند، ازروش اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی شروع می شود .
۴٫۲٫ تغییر فرمول درج شده در پروانه ساخت

در مورد محصول هایی که تغییر فرمول دارند تمامی مرحله های درج شده در بند (۴) لازم به اجرا می باشد.

درصورتی که مؤسسه ای بخواهد برای محصولی كه قبلاً پروانه ساخت اخذ کرده است ، فرمول جدیدی تحویل دهد و با اسم دیگری تولید و عرضه كند ، چنانچه تأئید فرمولاسیون جدید به وسیله ی اداره كل نظارت و بعد از گذراندن مرحله های صدور پروانه ساخت (بند ۴) قبول خواهد شد.
۴٫۳ . تغییر اوزان یا تغییر اسم محصول

درخواست کنندگانی كه هدف شان تغییر در اوزان یك محصول و یا تغییراسم درج شده در پروانه ساخت را دارند می بایست مراتب را به اداره كل نظارت و یا ادارات نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی استان ها اعلام و چنانچه در صورت تائید شدن و با تحویل مدرک های موردنیاز مجوز دریافت کنند.
۴٫۴٫ چگونگی فرستادن مدرک ها

با هدف تسریع در کار صدور پروانه های ذکرشده و در صورت لزوم ، مؤسسه مربوطه می تواند مدرک های مرتبط با بهره برداری ، تاسیس ، مسئول فنی و ساخت را به صورت هم زمان کامل نموده و از روش اداره نظارت مرتبط با اداره كل نظارت برمواد غذائی وبهداشتی بفرستند و در غیر اینصورت بعد از آمادگی در هر مرحله تقاضای صادرشدن همان پروانه را بکنند.
۵٫ چگونگی صادرشدن مجوز چاپ برعکس

مجوز چاپ برچسب برای محصول های دربردارنده ی قانون كه مشمول پروانه ساخت دارای اعتبار بوده و از نظر بهداشتی و فنی نیز تائید شده باشند ، صادر می شود.

مطابق ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی برچسب های محصولات دربردارنده ی قانون ذکرشده می بایست دربردارنده ی مشخصه های زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:

    اسم و نشانی موسسه سازنده
    مواد تشکیل شده
    اسم محصول
    سری ساخت
    شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
    وزن خالص
    تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف
    جمله ساخت ایران بر روی برچسب لحاظ شده باشد

واضح می باشد چنانچه مجوز برچسب صادراتی داده شود چنین مطلب هایی می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول ذکر شود به شرط آن که به صورت انحصاری برای صادرات باشد.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن مجوزهای بهداشتی

    تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز شامل نشانی و شماره تلفن
    فاكتور محموله (۱ نسخه)
    اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
    اصل گواهی بهداشت دارای اعتبار با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و كپی
    اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید وتصویرها
    برگه تعهد نداشتن مصرف كالا تا نتیجه گرفتن آزمایش با مهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی

درضمن درخصوص فرستادن نمونه از گمركات ویا مرکزهای تابعه این اداره كل ، رعایت نکته های زیر موردنیاز می باشد :
تمامی نمونه ها باید داخل شیشه ، به همراه مهر و لاک و نامه رسمی از سمت مرجع های مرتبط به این اداره كل فرستاده شود.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه تاسیس

    نامه از سمت دانشگاه مربوطه
    نقشه ساختمانی
    تصویر پشت وروی برابر اصل شده پروانه بهره برداری از جهاد یا وزارت صنایع
    تقاضای موسسه
    پرسش نامه تاسیس
    كروكی آدرس
    روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس

چنانچه هرنوع تغییرهایی از جمله تغییر اسم كارخانه ونشانی وزیادترکردن خط های تولید فرستادن مدرک های فوق الذكر لازم می باشد.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه بهره برداری

    نامه از سمت دانشگاه مرتبط
    فرم های سه برگی بهره برداری کامل شده كه توسط دانشگاه مربوطه تایید شده باشد .
    چنانچه در صورت هرنوع تغییرهایی از جمله تغییراسم كارخانه ونشانی وبالاتربودن خط های تولید فرستادن مدرک های فوق الذكر موردنیاز می باشد .

مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه بهره برداری

    تاییدیه ارزش تحصیلی
    نامه ازسمت دانشگاه مربوط
    برگ تعهد مسئول فنی
    معرفی نامه از سمت موسسه
    عكس
    برگ تعهد موسس
    قرارداد استخدامی
    تصویر صفحه های شناسنامه
    اتمام طرح
    تسویه حساب با صندوقهای رفاه دانشجویان
    برگ عدم سوء سابقه
    برگ معافیت دائم یا پایان خدمت
    فیش بانكی مرتبط با پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن
    چنانچه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه واصل پروانه مسئول فنی قبلی موردنیاز می باشد
    برگ نداشتن اعتیاد

مدرک های لازم برای صادرشدن پروانه المثنی تاسیس و بهره برداری مسئول فنی و ساخت

    تقاضای صادرشدن المثنی پروانه مدنظر
    فرستادن فیش بانكی مدنظر به صدور پروانه مربوطه
    فرستادن آگهی مبتنی بر گم شدن پروانه مرتبط دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار

مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه ساخت

    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
    فرم سه برگی تكمیل شده پرسش نامه ساخت
    دوبرگ طرح اتیكت محصول
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت
    چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده میشود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است وارسال مشخصات اسانس مصرفی در موردهای موردنیاز

مدرک های موردنیاز جهت تغییردادن اسم محصول ، تغییر وزن بسته بندی ، جنس بسته بند

    تقاضای كتبی موسسه
    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    درمورد تغییر اسم محصول اضافه بر بند۱ و۲ فرستادن اصل پروانه ساخت قبلی
    ارائه فیش مرتبط با پرداخت هزینه اصلاح پروانه ساخت
    ارائه ثبت نام پایانی از ثبت شركت ها

مدرک های موردنیاز برای تغییر فرمول ساخت

    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    تقاضای كتبی موسسه
    تصویر پروانه ساخت قبلی
    چنانچه كه تغییر فرمول كلی باشد ارائه فرم سه برگی کامل شده پرسش نامه ساخت
    درصورت نیاز بودن وتغییرهای كلی فرمول ساخت ارائه اصل پروانه ساخت قبلی موردنیاز می باشد.
    ارائه فیش مربوط به هزینه صادرشدن اصلاح پروانه ساخت (لازم به یادآوری می باشد درصورت تغییر ناچیز فرمول مجوز برای تغییر فرمول محصول صادر می شود.

مدرک های موردنیاز جهت تمدید کردن پروانه ساخت

    برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
    فرم سه برگی تكمیل شده پرسش نامه ساخت
    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    دوبرگ طرح اتیكت محصول
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صادرشدن تمدید پروانه ساخت
    اصل پروانه ساخت قبلی (درصورت گم شدن ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی برگم شدن موردنیاز می باشد)
    ویژگی های رنگ های مصرفی درصورتی که درمحصول رنگ به کار برده شود وفرستادن ویژگی های اسانس مصرف شده در موردهای موردنیاز.